“Πιστοποίηση Στην Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων”

Σύμφωνα με το νόμο 4036/2012 από τις 26 Νοεμβρίου 2015 η πώληση γεωργικών φαρμάκων για γεωργική χρήση περιορίζεται αυστηρά στα πρόσωπα που διαθέτουν το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Οι αγρότες και οι επαγγελματίες χρήστες  γεωργικών φαρμάκων δεν θα μπορούν χωρίς το πιστοποιητικό να προμηθεύονται και να χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα για τις καλλιέργειες τους. H έννοια του επαγγελματία χρήστη γεωργικών φαρμάκων δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τον “κατά κύριο επάγγελμα αγρότη”. Επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων είναι αυτός που παράγει αγροτικά προϊόντα με σκοπό την πώληση σε τρίτους, ακόμα και αν έχει άλλο κύριο επάγγελμα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: Το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων χορηγείται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά από επιτυχή εξέταση των ενδιαφερόμενων στο ειδικό εξεταστικό κέντρο «ΑΡΓΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ» Κε.Δι.Βι.Μ.2, η οποία διενεργείται μέσω βάσης δεδομένων. Ο εξεταζόμενος καλείται να απαντήσει σε σαράντα (40) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, από τις οποίες θα πρέπει να απαντήσει σωστά σε τουλάχιστον είκοσι (20). Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι εξεταζόμενοι ενημερώνονται άμεσα για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ: Το κόστος παραβόλου της εξέτασης, υπέρ του υπουργείου έχει οριστεί ως εξής στα 25 ευρώ . Το πιστοποιητικό έχει διάρκεια 5 χρόνια και αφορά τα γεωργικά φάρμακα που είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Δήλωσε Συμμετοχή!