Μέσω των επιδοτούμενων προγραμμάτων VOUCHER, οι επιχειρήσεις μπορούν να προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης σε καταρτιζόμενους του προγράμματος έως και 5 μήνες με μηδενικό κόστος!

Ο αριθμός των ασκουμένων που τοποθετείται στην επιχείρηση για πρακτική άσκηση καθορίζεται σε αντιστοιχία με τον αριθμό των απασχολουμένων της επιχείρησης:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ
0-4 Έως 1 άτομο
Από 5 άτομα και άνω Ίσος με το 30% του αριθμού των απασχολουμένων

*Εξαιρούνται οι Δημόσιες επιχειρήσεις.

Η επιδότηση προέρχεται εξ’ ολοκλήρου από κονδύλια της Ε.Ε. και του Ελληνικού κράτους και δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση των επιχειρήσεων που προσφέρουν θέσεις πρακτικής. Επίσης, η ιατροφαρμακευτική κάλυψη των καταρτιζόμενων του προγράμματος καλύπτεται αποκλειστικά από το Κε.Δι.Βι.Μ.2 «ΑΡΓΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ».

 Οι επιχειρήσεις πρακτικής, δεν επιτρέπεται να προβούν σε μείωση του προσωπικού τους, για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. Ειδικότερα, σε περίπτωση, που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο συνολικός αριθμός του κατά την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης.

Σημειώνεται ότι στον αριθμό του προσωπικού δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός των πρακτικά ασκούμενων. Στην έννοια της μείωσης του προσωπικού δεν περιλαμβάνονται οι κάτωθι περιπτώσεις:

  • Οι απολύσεις που αφορούν περιπτώσεις υποβολής μήνυσης από τον εργοδότη σε εργαζόμενο της επιχείρησης που έχει υποπέσει σε αξιόποινη πράξη κατά την εξάσκηση της εργασίας του ή σε αδίκημα, εν γένει, τουλάχιστον σε βαθμό πλημμελήματος (άρθρ. 5 του Ν.2112/1920).
  • Οι καταγγελίες συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, για σπουδαίο λόγο σύμφωνα με το άρθρο 672 Α.Κ.
  • Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις, οι συνταξιοδοτήσεις, οι παραιτήσεις, η λήξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου και η εθελουσία έξοδος.
Δήλωσε Συμμετοχή!
Εισάγετε (Περιφέρεια, Περιφ.Ενότητα, Δήμος, Πόλη, Διεύθυνση, Τ.Κ.)
Εισάγετε (Περιφέρεια, Περιφ.Ενότητα, Δήμος, Πόλη, Διεύθυνση, Τ.Κ.)