“Επιμόρφωση εργοδοτών στην άσκηση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας”

Ο Εκπαιδευτικός Φορέας  «ΑΡΓΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ»-Κε.Δι.Βι.Μ.2 ως πιστοποιημένο κέντρο δια βίου μάθησης  με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών κατάρτισης και ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού, διεξάγει σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών σε θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας στις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 84/Α’), σε όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν (ή θέλουν να απασχολήσουν) τουλάχιστον έναν εργαζόμενο, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας. Αρμοδιότητες σε θέματα τεχνικού ασφαλείας μπορεί να ασκήσει ο ίδιος ο εργοδότης, ο εργαζόμενος ή ένας εξωτερικός σύμβουλος

Ο ρόλος του τεχνικού ασφάλειας είναι:

  • Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
  • Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασίας τους.

Οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: Α (υψηλή επικινδυνότητα), Β (μεσαία επικινδυνότητα) και Γ (χαμηλή επικινδυνότητα).

Στο πρόγραμμα επιμόρφωσης  τεχνικού ασφάλειας Γ’ κατηγορίας (10 ώρες) μπορούν να συμμετέχουν εργοδότες που οι επιχειρήσεις τους  υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους

Στο πρόγραμμα επιμόρφωσης τεχνικού ασφάλειας Β’ κατηγορίας (35 ώρες)  μπορούν να συμμετέχουν εργοδότες που οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην κατηγορία Β’ σύμφωνα με τα άρθρα 10 του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α΄84), με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Μέχρι και 3 εργαζόμενους (εναλλακτικά)

  • 10ετή αποδεδειγμένη άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας (βεβαίωση Επιμελητηρίου ή έναρξη άσκησης επαγγέλματος από την εφορία)   ή
  • άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη και το αντικείμενο της άδειάς του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησης (άρθρο 12, παρ 6, ΚΝΥΑΕ)

β) Μέχρι και 6 εργαζόμενους (εναλλακτικά)

Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από:

  • Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή
  • Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή 
  • Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή 
  • Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας) και το αντικείμενο των σπουδών σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του.

γ) Μέχρι και 20 εργαζόμενους

Πτυχίο (ΑΕΙ) ή (ΤΕΙ) ) με μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας που περιλαμβάνονται στον πίνακα του άρθρου 13 του ΚΝΥΑΕ και δεν προβλέπεται κατ’ ανάγκη για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του.

Εναλλακτικά μπορούν να επιμορφωθούν οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β’ ή Γ’ εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.

Για την κατηγορία Α δεν διεξάγονται επιμορφώσεις.

 

 

 

 

Δήλωσε Συμμετοχή!