“Επιμόρφωση εργοδοτών στην άσκηση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας”

Ο Εκπαιδευτικός Φορέας  «ΑΡΓΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ»-Κε.Δι.Βι.Μ.2 ως πιστοποιημένο κέντρο δια βίου μάθησης  με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών κατάρτισης και ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού, διεξάγει σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών σε θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας στις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 84/Α’), όλες οι επιχειρήσεις που απασχολούν (ή θέλουν να απασχολήσουν) τουλάχιστον έναν εργαζόμενο, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας.

Ο τεχνικός ασφαλείας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και αποστολή του είναι:

 • Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
 • Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασίας τους.

Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζόμενων που απασχολεί η επιχείρηση καθώς και από την επικινδυνότητάς της. Οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: Α (υψηλή επικινδυνότητα), Β (μεσαία επικινδυνότητα) και Γ (χαμηλή επικινδυνότητα). Αρμοδιότητες σε θέματα τεχνικού ασφαλείας μπορεί να ασκήσει ο ίδιος ο εργοδότης, ο εργαζόμενος ή ένας εξωτερικός σύμβουλος.

Επιμόρφωση εργοδοτών

Οι εργοδότες έχουν την δυνατότητα επιμόρφωσης ως τεχνικοί ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους:

 • Αν η επιχείρηση ανήκει στην Γ’ κατηγορία επικινδυνότητας και απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμενους (πρόγραμμα επιμόρφωσης διάρκειας 10 ωρών).
 • Αν ανήκει στην Β’ κατηγορία επικινδυνότητας (πρόγραμμα επιμόρφωσης 35 ωρών).

Επιμόρφωση εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι μπορούν να επιμορφωθούν οι ίδιοι με την προϋπόθεση να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις :

Να διαθέτουν πτυχίο τεχνικής ειδικότητας από:

 • Α.Τ.Ε.Ι. (Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) ή
 • Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή
 • Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή
 • Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή
 • Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου ή
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη
 • Να είναι με πλήρη απασχόληση στην επιχείρηση και
 • Να έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους τουλάχιστον 8 χρόνια πριν. Για τους απόφοιτους Α.Τ.Ε.Ι. η απόκτηση του πτυχίου είναι 5 χρόνια.

Τέλος, το σεμινάριο Γ’ κατηγορίας διάρκειας 10 ωρών ολοκληρώνεται σε διάστημα 2 ημερών, ενώ της Β’ κατηγορίας διάρκειας 35 ωρών σε 7 ημέρες.

Δήλωσε Συμμετοχή!