Στη δομή μας διαθέτουμε ειδικό Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσωπικού (Συ.Ε.Π.), στελεχωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο στέκεται δίπλα στον κάθε ενδιαφερόμενο στις Επαγγελματικές του αναζητήσεις και τους δίνει τα καταλληλότερα εφόδια με ατομικές ή ομαδικές συνεντεύξεις, εφαρμογή κατάλληλων tests και ενημέρωση για τις νέες θέσεις στη σύγχρονη Αγορά Εργασίας.

H Δια βίου Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Δια βίου ΣυΕΠ) ή Δια βίου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας είναι η συστηματική βοήθεια και υποστήριξη που παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες και η οποία επιτρέπει στο άτομο σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωή του να συνειδητοποιεί τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα και τις αξίες του, να λαμβάνει εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις, να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του και να επιτυγχάνει μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή. Η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός αποτελούν ένα ενιαίο θεσμό, ο οποίος είναι ενεργός καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής του ατόμου, για το λόγο αυτό αποκαλείται Δια βίου Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός ή αλλιώς Δια βίου ΣυΕΠ.

Σκοπός του Γραφείου Συ.Ε.Π είναι να βοηθήσει και να υποστηρίξει αποτελεσματικά τον άνεργο ή τον εργαζόμενο ωφελούμενο, να λάβει εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις και να σχεδιάσει την περεταίρω σταδιοδρομία του.

Περιλαμβάνει:

  1. Εργαλεία εκτίμησης και κατανόησης στοιχείων προσωπικότητας, συναισθηματικής νοημοσύνης, ικανοτήτων αριθμητικού, γλωσσικού, αφαιρετικού και δημιουργικού λογισμού, επαγγελματικών αξιών.
  2. Εξατομικευμένες υπηρεσίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας, από έμπειρους και υψηλά καταρτισμένους συμβούλους.
  3. Υπηρεσίες δικτύωσης με άλλες δομές πληροφόρησης, κατάρτισης, παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του ωφελούμενου
  4. Δίκτυο συνεργαζόμενων ανάλογων Γραφείων και Υπηρεσιών της Ελλάδας και του Εξωτερικού με σκοπό τη διευκόλυνση των ωφελουμένων στην εξεύρεση Σπουδαστικών και Επαγγελματικών διεξόδων.